Leveringsvoorwaarden

Ondanks de interface zijn we geen webwinkel, dus lees graag de volgende voorwaarde met betrekking tot de Velozine shop graag even door.

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de stichting;
 2. Dag: kalenderdag;
 3. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of stichting in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 4. Stichting: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de stichting georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 6. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en stichting gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Identiteit

Stichting CJ Media
Schaapsweg 72
6712 CG Ede

E-mailadres:

KvK-nummer: 30235421

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de stichting en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen stichting en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Dit zal enkel langs elektronische weg gebeuren. De algemene voorwaarden worden op deze URL gratis beschikbaar gesteld en zijn op ieder moment te raadplegen. De consument kan een kopie van deze algemene voorwaarden bewaren door deze pagina als HTML of PDF bestand op te slaan vanuit een desktop browser.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De stichting is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de consument gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een – voor zo ver mogelijk – waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de stichting niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een zo ver mogelijk waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. De stichting kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de stichting de prijs garandeert;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de gedragscodes waaraan de stichting zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen.

Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde onder “aanbod”, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. De stichting  bevestigt langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod aan de consument. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de stichting is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. De stichting treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de stichting daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De stichting kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de stichting op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Herroepingsrecht

Gegeven dat alle producten aangeboden door de stichting op bestelling en op maat gemaakte producten betreffen, is er geen mogelijkheid om aanspraak te maken op het gebruikelijke herroepingsrecht bij internetaankopen.

Een uitzondering hierop vormt de levering van producten uit voorraad. Hiervoor gelden de volgende bepalingen:

 1. De consument het recht heeft gedurende 14 dagen na levering van een product de overeenkomst te ontbinden.
 2. De consument dient de ontbinding van de overeenkomst schriftelijk of per e-mail te melden bij de stichting. Opgave van een reden voor ontbinding is niet vereist.
 3. Indien de consument de overeenkomst ontbindt, dient hij of zij het product binnen 14 dagen van ontbinding retour te sturen naar het postadres van de stichting. De verzendkosten hiervoor zijn voor rekening van de consument.
 4. De stichting is verplicht de prijs van het oorspronkelijk geleverd product, inclusief verzendkosten voor levering aan het leveradres van de consument, volledig terug te betalen binnen 14 dagen.
 5. Het herroepingsrecht vervalt indien een product door de consument gedragen (m.u.v. kortstondig passen), gewassen of beschadigd is.

Prijzen

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen de duur van de overeenkomst zijn niet toegestaan, tenzij deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de stichting niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Garantie

 1. De stichting staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de stichting er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de stichting, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de stichting kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de stichting per e-mail of schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de sitchting komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De stichting is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
  • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de stichting en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Levering

 1. De stichting zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. In het specifieke geval van kleding die voorafgaande aan productie is besteld, zal de stichting een realistische levertermijn specificeren.
 3. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de stichting kenbaar heeft gemaakt.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de stichting binnen de kortst mogelijke termijn, uiterlijk 30 dagen, de kosten van besteld product terugbetalen aan de consument.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de stichting tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de stichting bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan op het moment van bestelling.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde adres- en betaalgegevens onverwijld aan de stichting te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de stichting behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen of de bestelling indien mogelijk te annuleren.

Klachten en rechten

 1. Indien de consument een klacht heeft over de algemene voorwaarden, de bestelprocedure, de levering of het geleverde product dient contact te worden opgenomen met de stichting. Dit kan schriftelijk of per e-mail.
 2. Bij de stichting ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de stichting binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Op overeenkomsten tussen de stichting en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 4. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.